Patientsamtycke

Information för patientsamtycke

Säkerhetsinstruktioner för helkropps kryoterapi:

 1. Du måste ha på dig TORRA bomulls- eller ullstrumpor, TORRA bomulls- eller ullvantar, och TORRA underkläder (män), för att undvika köldskador. Du måste ha på dig TORRA skyddande skor.
 2. Behandlingarna är begränsade till max 3 minuter per tillfälle. Rekommendationen är att varje klient börjar med en 90 sekunders behandling, för att avgöra köldtåligheten. Överexponering av kalla temperaturer kan nämligen orsaka köldskador.
 3. Du ska undvika att andas in kvävegaserna (singel kabin) under behandlingen; de är inte gifta men saknar syre och inandning av dem kan resultera i svimning eller under visa omständigheter även dödsfall. Klientens huvud ska därför alltid vara minst 15 centimeter ovanför kabinens kant så att han eller hon kan andas frisk luft fri från kväveångor som inte är blandade med de skadliga gaserna från kryokabinen.
 4. DU MÅSTE HA TORR HUD fri från svett och får inte nyligen ha applicerat några salvor eller krämer.
 5. Du kan avsluta behandlingen när som helst om du känner obehag eller några andra problem.
 6. Onormal köldkänslighet kan uppkomma vid intag och användning av viss mat, kosmetika eller medicin och inkluderar men är inte begränsat till lugnande och blodtrycksmedicinering.
 7. Personer under 18 år får endast genomföra helkropps kryoterapi med målsmans tillstånd.
 8. För att undvika köldskador måste alla smycken avlägsnas innan behandling.
 9. Du måste ha visuellt kontakt med personalen genom hela behandlingen.
 10. Du måste följa alla instruktioner för användning av kryokabinen.

 

Kontraindikationer mot behandling med helkropps kryoterapi
Du bör inte göra helkropps kryoterapi om något av följande stämmer in på dig: gravid, hypertoni (BT > 180/100), nylig hjärtinfarkt, arytmi, symptomatisk kardiovaskulär sjukdom, pacemaker, perifer arteriell ocklusiv sjukdom, astma, venös trombos, nylig cerebrovaskulär olycka, plötsliga anfall, Raynauds syndrom, feber, tumörsjukdom, symptomatiska lungsjukdomar, blödningsstörningar, svår anemi, infektion, klaustrofobi, kallallergi, yngre än 18 år (målsmans tillstånd krävs), allvarliga njur- och urinvägssjukdomar.

Risker med helkropps kryoterapi
Växlingar i blodtryck på grund av perifer vasokonstriktion och systoliskt blodtryck kan öka med upp till 10 steg under behandlingen. Effekten bör återgå till normal nivå efter behandlingen när den perifera cirkulationen återgår till det normala. Allergiska reaktioner mot extrem kyla (sällsynt), klaustrofobi, ångest, tillfällig rodnad i huden och köldskador (sällsynt).

Ansvarsförsäkrings och hållsaktighetsavtal

 1. Med hänsyn till användning av helkropps kryoterapi kabinen (utrustningen) friar jag här med TITAN CRYO INC. och ELECTRIC SUN, deras chefer, tjänstemän, anställda, agenter och volontärer (nedan kallade FÖRETAGET) från allt ansvar, fordringar, krav, handlingar och orsaker till handlingar som uppstår på grund av eller i samband med förlust, olycka eller skada som kan drabba personer som använder sig av eller som har använt sig av utrustningen.
 2. Jag godkänner härmed att ingen säkerhet eller garanti, eller någon annan försäkring, har gjorts som täcker resultatet av kryobehandlingen, och jag avlöser dem från ansvar för alla olyckor eller skador som drabbar mig. Jag är fullt insatt i behandlingsprocessen, inkluderat möjliga biverkningar, sideffekter och andra möjliga komplikationer. Jag är införstådd med att detta AVTAL skrivs på innan några vidare steg i processen tas och att jag frivilligt väljer att genomgå behandling med utrustningen.
 3. Jag är fullt med veten om riskerna och farorna med att använda utrustningen, inklusive riskerna för fysiska skador och funktionshinder som resultat av skadorna, och jag väljer frivilligt att delta i sagt utrustningsanvändning och att kliva in i kabinen under de ovan nämnda premisserna. JAG ÅTAR MIG SJÄLV FULLT ANSVAR FÖR DE RISKER, FÖRLUSTER, EGENDOMSSKADOR ELLER PERSONSKADOR som kan vara resultatet av utförandet av sådana behandlingar.
 4. Jag friar härmed FÖRETAGET från allt ansvar för förluster, olyckor, skador eller kostnader som uppkommer på grund av att jag använt mig av utrustningen.
 5. Det är min uttryckliga avsikt att detta ansvarsförsäkrings och hållsaktighetsavtal även binder mina familjemedlemmar och partner (om jag har någon), om jag lever, och mina arvingar, uppdragsgivare och personliga representanter, om jag inte lever, och ska beaktas som friande och avskrivande av ovan nämnda hållsaktigheter. Jag är medveten om att det här avtalet om ansvarsfrihet och hållsaktighet gäller i enlighet med svensk lagstiftning.
 6. Jag är medförstådd med att FÖRETAGET inte är ansvariga för några medicinska kostnader som resultat av åsamkade skador.
 7. Jag är införstådd med att utrustningen är designad och avsedd för fitness och utseendeförbättring av personer med god hälsa. Jag är medveten om att om jag lider av någon som helst medicinskt tillstånd eller sjukdom så ska jag INTE GENOMGÅ någon behandling utan skriftligt tillstånd från min läkare.

Genom att skriva under avtalet nedan så ger jag min bekräftelse på att jag (A) har läst, förstått och gett mitt godkännande för (B) genomförandet av den föreslagna kryoterapibehandlingen och att jag har fått all information jag behöver samt (C) ger mitt godkännande och samtycke. Jag är medveten om att detta AVTAL gäller varje gång jag använder utrustningen, både nu och i framtiden.

Jag har läst anvisningarna för korrekt användande av utrustningen och utför behandlingarna på egen risk. Jag friar ägare, operatörer, franchisemedlemmar och tillverkar från eventuella olyckor eller skador som kan inträffa vid användning av utrustningen på anläggningen.

GENOM ATT SIGNERA DETTA AVTAL, SÅ ERKÄNNER OCH BETECKNAR JAG att jag har läst och förstått ansvarsförsäkrings och hållsaktighetsavtalet, att jag är minst 18 år gammal och fullt kompetent, samt att jag avser mig fullständigt bunden till avtalet. Dessutom signerar jag att jag ska följa alla instruktioner vid användning av kryokabinerna samt att jag gör detta på egen risk. Jag godkänner att alla behandlingar utförs i enlighet med villkoren i detta avtal samt att inga återbetalningar kommer att ges på obrukade behandlingar i redan köpta behandlingspaket.

Ladda ned dokumentet i PDF

Elite Cryo Studio

Elite Cryo Studio

Tel. 0761-85 34 95
Adress. Druveforsvägen 8, Borås
(Arena Fitness)
mail. info@elitecryostudio.se